REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolbuszowej


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1


1. Regulamin organizacyjny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwany dalej Regulaminem określa szczegółowo organizację oraz tryb pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej zwanego dalej Ośrodkiem.
2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kolbuszowa, a terenem działalności teren całej gminy Kolbuszowa.
3. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa działającą na zasadach jednostki budżetowej.


Rozdział II

Struktura organizacyjna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej


§ 2


1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który jest odpowiedzialny za jego działalność.
2. Kierownik w szczególności:
1) wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Ośrodka,
2) wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza,
3) wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

§ 3

 

1. Kierownik działa przy pomocy Zastępcy Kierownika Ośrodka.
2. Zastępca Kierownika w szczególności:
1) wydaje decyzje administracyjne w zakresie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza na wniosek Kierownika Ośrodka,
2) koordynuje i nadzoruje realizację strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów z zakresu pomocy społecznej,
3) sporządza sprawozdania, analizy i bilanse potrzeb w zakresie realizowanych zadań,
4) koordynuje działalność, nadzór i organizowanie pracy stanowisk ds. pracy socjalnej.
3. W czasie nieobecności Kierownika – Zastępca Kierownika wykonuje wszystkie jego czynności z wyjątkiem zatrudnienia, zwalniania i nagradzania pracowników.

 

§ 4

 

1. W Ośrodku funkcjonuje stanowisko Głównego Księgowego, podległe bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
2. Główny Księgowy Ośrodka w szczególności:
1) prowadzi sprawy z zakresu rachunkowości i gospodarki finansowej Ośrodka,
2) bieżąco analizuje realizację planu finansowego Ośrodka,
3) opracowuje zasady sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych w Ośrodku,
4) kontroluje legalność dokumentów dotyczących wykonywania planu finansowego Ośrodka,
5) opracowuje zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego Ośrodka i jego analizę.


§ 51. W skład Ośrodka wchodzą następujące działy i komórki organizacyjne:
1) Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej
2) Dział finansowo – księgowy
3) Dział usług opiekuńczych
4) Dział świadczeń rodzinnych
5) Dział organizacyjno-administracyjno- gospodarczy
6) Zespół ds. asysty rodzinnej
7) Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej
2. Kierownikowi Ośrodka podlegają bezpośrednio następujące działy i stanowiska pracy:
1) Zastępca Kierownika
2) Główny Księgowy
3) Dział usług opiekuńczych
4) Dział świadczeń rodzinnych
5) Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy
6) Zespół ds. asysty rodzinnej
7) Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej
3. Zastępcy Kierownika podlega bezpośrednio Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej.
4. Głównemu Księgowemu podlega bezpośrednio Dział finansowo – księgowy.
5. Struktura Organizacyjna Ośrodka określona jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.Rozdział III

Organizacja wewnętrzna komórek organizacyjnych Ośrodka oraz zakresy ich działania


§ 6

Wieloosobowe stanowisko ds. pracy socjalnej1. Stanowisko podlega bezpośrednio Zastępcy Kierownika M-GOPS
2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:
1) prowadzenie pracy socjalnej na terenie działania Ośrodka,
2) rozpoznawanie i określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej jednostek i rodzin,
3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc oraz gromadzenie odpowiedniej dokumentacji,
4) wnioskowanie w sprawach świadczeń pomocy społecznej, a to:
a) pomoc finansowa,
b) pomoc rzeczowa,
c) pomoc usługowa,
d) pomoc instytucjonalna,
5) podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, w tym uczestniczenie w działaniach w ramach procedury Niebieska Karta,
6) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
7) prowadzenie właściwej dokumentacji do wymienionych spraw,
8) współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
9) obsługa systemów informatycznych dotyczących pomocy społecznej.


§ 7

Dział finansowo – księgowy1. Pracą Działu kieruje Główny Księgowy Ośrodka.
2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
1) przygotowanie planu projektu budżetu Ośrodka,
2) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Ośrodka,
3) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów,
4) przestrzeganie zasad dyscypliny finansowej oraz celowości i oszczędności wydatków,
5) sporządzanie dokumentów finansowych, dysponowanie z r-ku bankowego (przelewy, czeki).
3. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i zasiłków:
1) sporządzanie list płac dla pracowników,
2) naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich,
3) sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS -u,
4) naliczanie i przekazywanie składek miesięcznych ZUS od wynagrodzeń, zasiłków i świadczeń rodzinnych,
5) prowadzenie kart wynagrodzeń,
6) obsługa systemów informatycznych w tym dotyczących spraw księgowych, płacowych i innych.
4. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Ośrodka w szczególności:
1) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty świadczeń (w tym czeki, listy wypłat),
2)prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 

§ 8

Dział usług opiekuńczych1. Działem usług opiekuńczych kieruje Kierownik Działu.
2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
1) prowadzenie usług opiekuńczych dla osób samotnych wymagających tej formy pomocy jak również dla osób w rodzinie, którym rodzina nie może zapewnić usług, a w szczególności obejmują:
a) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) pielęgnację zleconą przez lekarza,
d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2) prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w szczególności obejmują:
a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
b) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia,
c) rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu,
d) pomoc mieszkaniową,
e) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

 

§ 9

Dział organizacyjno-administracyjno-gospodarczy1. Działem organizacyjno-administracyjno-gospodarczym kieruje Kierownik Działu.
2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw kadrowych,
2) prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
3) prowadzenie całości dokumentacji z zakresu pomocy społecznej i dożywiania klientów Ośrodka, w tym:
a) przygotowywanie decyzji administracyjnych,
b) sporządzanie list wypłat zasiłków oraz przekazywanie ich do księgowości,
c) sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy społecznej, dożywiania
d) przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
4) pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów,
5) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych,
6) prowadzenie składnicy akt,
7) zaopatrzenie materiałowo – techniczne Ośrodka,
8) zapewnienie przewozu samochodem służbowym i utrzymanie w należytym stanie samochodu Ośrodka,
9) obsługa systemów informatycznych,
10) obsługa Karty Dużej Rodziny,
11) przeprowadzanie zamówień publicznych,
12) prowadzenie spraw związanych ze żłobkiem,
13) utrzymanie ładu i porządku.§ 10

Dział świadczeń rodzinnych1. Działem świadczeń rodzinnych kieruje Kierownik Działu.
2. Do obowiązków Działu w szczególności należy:
1) Prowadzenie całości dokumentacji klientów w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków,
b) kompletowanie dokumentów oraz ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy,
c) przygotowywanie i podejmowanie decyzji administracyjnych,
d) sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywanie ich do księgowości,
e) przekazywanie do księgowości informacji z niezbędnymi danymi świadczeniobiorców do objęcia ubezpieczeniem lub wyrejestrowaniem z ubezpieczeń,
f) sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
g) obsługa systemów informatycznych,
h) współpraca z sądem i komornikiem sądowym w zakresie wskazanym przepisami,
i) podejmowanie czynności wobec dłużników alimentacyjnych wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
j) przygotowanie dokumentów do archiwizacji.§ 11

Zespół ds. asysty rodzinnej

 

1. Stanowisko podlega bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka.
2. Do obowiązków stanowiska należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,
2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej,
3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
6) wspieranie aktywności społecznej rodzin,
7) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin.

 

§ 12

Dzienny Dom Senior+ z siedzibą w Hucie Przedborskiej

 

1. Domem kieruje Kierownik Dzienny Dom Senior +.
2. Do obowiązków Domu należy:
- realizacja podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy seniorom w
czynnościach dnia codziennego dostosowanych do ich potrzeb, w szczególności:
   - socjalnych
   -  edukacyjnych
   -  kulturalno-oświatowych
   -  aktywności ruchowej lub kinezyterapii
   -  sportowo-rekreacyjnych
   -  aktywizujących społecznie
   -  terapii zajęciowej.

 

Rozdział IV

Organizacja pracy w Ośrodku

§ 131. Pracownicy wykonują zadania i obowiązki określone przez Kierownika w indywidualnych zakresach czynności oraz wynikające z postanowień niniejszego regulaminu. Za prawidłowe ich wykonywanie są odpowiedzialni przed Kierownikiem Ośrodka.
2. Na podstawie niniejszego regulaminu Kierownik Ośrodka opracowuje zakresy czynności, obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników.
3. Tygodniowy rozkład czasu pracy Ośrodka oraz godziny rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia ustala Kierownik Ośrodka.

 

§ 14Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kolbuszowa.

 

§ 15Kierownik Ośrodka przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski kierowane do Ośrodka.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe


Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego wydania.

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz | Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:20:38 | Data modyfikacji: 2018-03-15 13:55:15.
Data wprowadzenia: 2014-10-23 15:20:38
Data modyfikacji: 2018-03-15 13:55:15
Opublikowane przez: Małgorzata Hariasz